Teologia filozoficzna. Wokół książki S. Judyckiego "Bóg i inne osoby"

Opis

Trudno się oprzeć wrażeniu, że jest to jedna z tych książek, które będą prawdziwym wzorem filozoficznej dyskusji, gdzie spory i różnice stanowisk prezentowane przez krytyków przedstawiane są z ogromną ostrożnością, uczciwością intelektualną i wyrafinowaną erudycją. Tomik należy polecić przede wszystkim studentom filozofii, teologii, religioznawstwa oraz wszystkich nauk humanistycznych, a także wszystkim tym osobom, które prowadzą prace naukowo-badawcze w tych dyscyplinach. Książka zapewne znajdzie odbiorców również poza środowiskiem akademickim, gdyż oryginalność i atrakcyjność zawartych w niej tekstów powinny przyciągnąć szerokie grono czytelników zainteresowanych problematyką filozoficzno-teologiczną.

Dr hab. Ryszard Mordarski (prof. UKW)

Stanisław Judycki - prof. dr hab., w latach 1978 ? 2010 pracownik Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Katedra Teorii Poznania), od 2010 roku kierownik Zakładu Metafizyki i Filozofii Religii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, autor książek: Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla (1990), Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu (1995), Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego (2004), Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej (2010).