Nasi wykładowcy

dr hab. Mateusz Przanowski OP

(ur. w 1974 r.)

Dominikanin. Teolog dogmatyk, dyrektor Instytutu Tomistycznego i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Specjalizuje się w myśli św. Tomasza z Akwinu oraz w trynitologii. Jest autorem m.in. takich publikacji, jak Uniżony Bóg w myśl św. Tomasza z Akwinu (Toruń 2018), Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu kenotycznego (Warszawa 2018) czy Święty Tomasz z Akwinu o Bogu. Studia teologiczne (Warszawa 2015). Prowadzi wykłady nt. natury Boga oraz analizę dzieł Świętego Tomasza z Akwinu.

dr Janusz Pyda OP

(ur. w 1980 r.)

Dominikanin, absolwent filozofii UJ i teologii PAT. Duszpasterz krakowskiej "Beczki". Publikował m.in. w „Teologii Politycznej", „Znaku" i „W drodze", wydał "Listy starego anioła do młodego", "Listy Kasjela" oraz "Zbiór pism ulotnych". Prowadzi wykłady ze wstępu do teologii, wstępu do metafizyki i filozofii Boga.

prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

(ur. w 1967 r.)

Kierownik Katedry Teorii Poznania Wydziału Filozofii KUL. Zajmuje się przede wszystkim ontologią i metafizyką, filozofią Boga i religii, semiotyką i filozofią języka, metafilozofią i dydaktyką filozofii. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym pięciu książek: "Filozofia. Pochwała ciekawości", "O słowie BYĆ. Z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania", "Filozofia i życie", "Dlaczego istnieje raczej coś niż nic. Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej", "Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu". Prowadzi wykłady ze wstępu do filozofii.

ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP

(ur. w 1969 r.)

Katolicki duchowny, członek Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, członek Centrum Badań Interdyscyplinarnych Kopernika w Krakowie, autor ponad trzydziestu oryginalnych publikacji z zakresu filozoficznych problemów uwikłanych w teorie współczesnej fizyki. Żywo interesuje się również filozoficznymi implikacjami rezultatów osiąganych w naukach kognitywnych. W DSFT prowadzi wykład na temat relacji pomiędzy nauką i wiary.

dr Łukasz Wiśniewski OP

(ur. w 1984 r.)

Dominikanin. Absolwent Uniwersytetu we Fryburgu, gdzie studiował Teologię Dogmatyczną. W DSFT wykłada: Eklezjologię, Eschatologię oraz naukę Św. Tomasza nt. sakramentów.

mgr Piotr Oleś OP

(ur. w 1986 r.)

Dominikanin. Do Zakonu wstąpił w 2011 roku, święcenia prezbiteratu przyjął siedem lat później w maju 2018 roku. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów. Studia z historii sztuki ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu późnobarokowej architektury na Dolnym Śląsku i w Czechach. W swoim pierwszym zawodzie pasjonuje się chrześcijańską architekturą sakralną, oraz ochroną zabytków, teologicznie interesuje go alegoria w pismach Ojców Kościoła. W DSFT prowadzi wykład z historii kontrreformacji.

mgr lic. Tomasz Gaj OP

(ur. w 1974 r.)

Dominikanin. Absolwent teologii PAT oraz psychologii SWPS. Ukończył podyplomowe studium terapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji, współautor książki Sankofa. Nie zmarnuj życia, pracuje w Dominikańskim Ośrodku Formacji i Rozwoju TABGHA, mieszka w Łodzi. W studium prowadzi wykład pt. Psychologia a wiara.

s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS

Należy do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego (werbistki); jest etykiem, profesorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii i wykładowczynią KUL, gdzie kieruje Katedrą Etyki Szczegółowej. Zajmuje się przede wszystkim bioetyką. Była redaktorem naczelnym "Roczników Filozoficznych", publikowała w "Znaku" i "Tygodniku Powszechnym". W roku 2009 otrzymała Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera za książkę "O sytuacjach bez wyjścia w etyce". W DSFT wykłada Teologię moralną.

dr Łukasz Popko OP

(ur. w 1978 r.)

Dominikanin. Jest biblistą, doktorat obronił w École Biblique et Archéologique w Jerozolimie. Wykłada w Jerozolimie i w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Zajmuje się egzegezą Starego Testamentu, archeologią Bliskiego Wschodu i historią starożytną. W DSFT miewa wykłady nt. Biblii.

dr Michał Mrozek OP

(ur. w 1975 r.)

Dominikanin. Studiował na Angelicum w Rzymie, gdzie obronił doktorat na temat: "Cel ostateczny-szczęście: Zasada chrześcijańskiej moralności. Summa theologiae św. Tomasza i Veritatis splendor". Mieszka w Warszawie, jest wicedyrektorem Instytutu Tomistycznego i sekretarzem "Przeglądu Tomistycznego"; wykłada w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. W DSFT prowadzi zajęcia o nt. Summy św. Tomasza.

ks. dr Roman Mazur SDB

(ur. w 1963 r.)

Salezjanin. Do zgromadzenia wstąpił w 1983 r., studia filozoficzne podjął w Krakowie, a następnie studiował w Salezjańskim Instytucie Teologicznym w Izraelu. Doktorat na temat Listu św. Pawła do Efezjan obronił w roku 2006 w Studium Theologicum Franciscanum w Jerozolimie. Wykłada w WSD Salezjanów w Krakowie i na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. W DSFT prowadzi zajęcia z Nowego Testamentu.

ks. dr Krzysztof Porosło

(ur. w 1988 r.)

Ksiądz archidiecezji krakowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 2013 r. Uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej po studiach odbytych na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych "Mysterium fascinans". Centralny Duszpasterz Akademicki św. Anny w Krakowie. Wykładowca dogmatyki na UPJPII. Jego pasją jest teologia liturgii i popularyzowanie jej. Autor i redaktor kilkunastu książek poświęconych Liturgii i Biblii.

ks. dr Wojciech Węgrzyniak

(ur. w 1973 r.)

Kapłan Archidiecezji Krakowskiej, biblista i rekolekcjonista. Pracę magisterską i licencjacką pisał pod kierunkiem o. Augustyna Jankowskiego OSB. W latach 2001 - 2006 studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, następnie w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat nt. "Głupi ateista. Studium Psalmów 14 i 53". Obecnie wykłada Stary Testament na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i pomaga w duszpasterstwie przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. W DSFT prowadzi wykłady biblijne.

dr hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. UPJP2

(ur. w 1978 r.)

Dominikanin. Po studiach teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w 2009 roku obronił doktorat z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim nt. Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum cap. I-II. Studium historyczne i edycja tekstu. Następnie, w roku 2016 uzyskał habilitację z historii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II pisząc pracę w oparciu o publikacje o Polskiej Prowincji Dominikanów w XIV w. Interesuje się zwłaszcza historią Kościoła w średniowieczu, paleografią i epigrafiką łacińską, inkwizycją i nowymi ruchami religijnymi w średniowieczu, a także - historią zakonu kaznodziejskiego. Obecnie wykłada w Instytucie Historii UPJPII i w Kolegium OO. Dominikanów. Jeste też dyrektorem Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie i członkiem Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. W DSFT prowadzi zajęcia nt. Punkty zapalne w historii Kościoła.

dr Damian Mrugalski OP

(ur. w 1978 r.)

Dominikanin. Studia teologiczne w Kolegium OO. Dominikanów łączył z magisterium z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, uzyskał licencjat kanoniczny z teologii dogmatycznej. W roku 2006 rozpoczął studia doktoranckie w rzymskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum i zakończył je obroną doktoratu nt. “Koncept transcendencji Boga w aleksandryjskiej filozofii żydowskiej i chrześcijańskiej: Filon i Klemens” pod kierunkiem wybitnego patrologa Manlio Simonettiego. Obecnie jest wykładowcą Kolegium OO. Dominikanów, zajmuje się kursami przedmałżeńskimi. W DSFT prowadzi zajęcia nt. pierwszych soborów.

mgr lic. Wojciech Gołaski OP

(ur. w 1964 r.)

Dominikanin. Interesuje się św. Tomaszem z Akwinu i śpiewem, zwłaszcza tradycyjnym, z epoki średniowiecza i baroku, a także rytem dominikańskim i liturgią trydencką. Jest związany z międzynarodowym festiwalem "Pieśni naszych korzeni" w Jarosławiu. Przez pewien czas pracował w Tallinie, w Estoni. Obecnie mieszka na Jamnej. W DSFT prowadzi zajęcia ze św. Tomasza.

dr Robert Plich OP

(ur. w 1966 r.)

Dominikanin, lekarz medycyny i doktor teologii. Początkowo, studiował na Akademii Medycznej w Warszawie, a po wstąpieniu do zakonu, ukończeniu studiów i święceniach kapłańskich - rozpoczął studia doktoranckie z teologii moralnej w John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family at Catholic University of America w Waszyngtonie (doktorat nadany przez Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie w 2008 r.). Obecnie wykłada w Kolegium OO. Dominikanów oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W DSFT prowadzi wykłady z Teologii moralnej.

dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL

(ur. w 1963 r.)

Teolog, doktor habilitowany teologii biblijnej. Studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1994 obronił doktorat za pracę pt. "Jezus - Ewangelizator ubogich" pod kierunkiem ks. prof. Józefa Kudasiewicza, zaś w 2008 r. otrzymał habilitację. Obecnie pracuje na KUL na Wydziale Teologii, gdzie kieruje Katedrą Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich. Interesują go zwłaszcza pisma Łukaszowe oraz Septuaginta. Jest autorem wielu publikacji i artykułów, m.in. Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii (2002), Przekroczyć próg Kościoła (2006) czy Królestwo Boże - dar i nadzieja (2009). W DSFT prowadzi wykłady nt. Wstęp do Pisma Świętego oraz Ewangelia wg św. Łukasza.

dr Maciej Roszkowski OP

(ur. w 1973 r.)

Dominikanin. Studiował w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów. Po święceniach kapłańskich, przez dwa lata był duszpasterzem krakowskiego DA BECZKA. Następnie, wyjechał na studia doktoranckie do szwajcarskiego Fryburga, gdzie pod kierunkiem prof. Barbary Hallensleben napisał doktorat nt. "Ku chwale Jego majestatu (Ef 1,12) - Scheebenowska koncepcja charakteru sakramentalnego w świetle idei latreutycznej ofiary Chrystusa", który obronił w roku 2016. Obecnie mieszka w klasztorze na warszawskim Służewie i jest pracownikiem Instytutu Tomistycznego. W DSFT wykłada Teologię fundamentalną.

ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS

(ur. w 1960 r.)

Saletyn, biblista. Studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a następnie odbył studia w Papieskim Instytucie Biblijnym (Biblicum) w Rzymie. W roku 2012 otrzymał habilitację za rozprawę pt. „Wielki Babilon w Janowej Apokalipsie jako kryptonim imperialnego Rzymu oraz wrogiego Bogu świata". Interesuje go zwłaszcza Apokalipsa, Ewangelie synoptyczne i Listy Pawłowe. Opublikował m.in. "Kazanie na Górze : utopia?", "Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2-3)", "Męka Pańska według Ewangelii św. Jana". Jest adiunktem na Wydziale Teologicznym UPJPII w Katedrze Egzegezy Nowego Testamentu. W DSFT prowadzi zajęcia nt. "Apokalispa. Listy do Kościołów".

mgr lic. Michał Wilk

(ur. w 1981 r.)

Filolog klasyczny, z zamiłowania biblista. Dwukrotnie otrzymał stypendium niemieckiej fundacji naukowej Renovabis. Jest redaktorem naczelnym miesięcznika "Żywe Słowo". Założył portal biblijny ORYGENES+ i - jest jego redaktorem naczelnym. Wykłada w WSD Zakonu Pijarów, WSD Zakonu Redemptorystów oraz Kolegium OO. Dominikanów. W DSFT prowadzi wykłady biblijne dla drugiego i czwartego roku studium.

dr Danuta Piekarz

Doktor teologii biblijnej, italianistka; jest wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Pawła II, Kolegium OO. Dominikanów, WSD Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych i współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów. W latach 2013-2018 z powołania Ojca Świętego Benedykta XVI była konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich. Głosi rekolekcji i tłumaczy z jęz. włoskiego rozliczne konferencje, zwłaszcza teologiczne i biblijne. Opublikowała m.in.: "Miłość, która staje się chlebem", "Mojżesz. Na drogach zaufania", "Nie bój się Boga. Co Biblia mówi o lęku", "Apokalipsa. Przesłanie na nasze czasy". W DSFT prowadzi zajęcia z wybranych zagadnień teologii biblijnej, a także na temat Listów św. Pawła.

prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP

(ur. w 1937 r.)

Dominikanin, Mistrz Świętej Teologii; w 1960 uzyskał magisterium z historii sztuki na UAM w Poznaniu i przez dwa lata pracował przy Katedrze Historii Sztuki KUL. Po wstąpieniu do zakonu w roku 1963 rozpoczął studiowanie teologii i filozofii, które kontynuował w Lublinie, gdzie uzyskał doktorat za pracę pt. "Człowiek bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst interpretacji religii w myśli Ludwika Feuerbacha". W latach 1970-1986 był duszpasterzem akademickim krakowskiej BECZKI, a także - duszpasterzem środowisk opozycyjnych. Od 1971 r. rozpoczął pracę wykładowcy w Kolegium OO. Dominikanów, w 1979 r. - na Papieskim Wydziale Teologicznym (obecnie Uniwersytet Papieski). W roku 1990 obronił rozprawę habilitacyjną ("Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię"), a w 1999 - otrzymał tytuł profesora. W 2014 r. generał zakonu dominikanów przyznał mu najwyższy dominikański tytuł naukowy - mistrza świętej teologii. Publikował w "Znaku", "Logosie", "W drodze" i in. Napisał m.in. "A myśmy się spodziewali", "Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii", "Drogi człowieka mistycznego", "Filozofia dialogu". Zajmuje się głównie filozoficzną refleksją nad religią, dziejami myśli XIX i XX wieku, filozofią Boga oraz fenomenologią religii. Spośród wielu pełnionych funkcji był m.in. rektorem Kolegium OO. Dominikanów, Kierownikiem Katedry Filozofii Religii UPJPII; pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Jest cenionym kaznodzieją. W DSFT prowadzi zajęcia pt. "Filozofia o religii" oraz wykład monograficzny "Duchowość czy mistyka?".

dr Mariusz Tabaczek OP

(ur. w 1980 r.)

Dominikanin; do zakonu wstąpił w roku 2001, po święceniach kapłańskich studiował na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, a następnie wyjechał na studia do Oakland (USA), gdzie na Wydziale Teologii Systematycznej i Filozoficznej Graduate Theological Union (GTU) w Berkeley uzyskał stopień doktora w dziedzinie teologii systematycznej i filozoficznej. pisząc pracę na temat: Emergence and Divine Action: Exploring the Dispositional View of Causation as a New Philosophical Foundation. Otrzymał także prestiżowe stypendium w ramach Notre Dame Institute for Advanced Studies, na Uniwersytecie Notre Dame w SouthBend, w stanie Indiana. Obecnie mieszka w klasztorze na warszawskim Służewie. Jest członkiem Instytutu Tomistycznego oraz dyrektorem Studium Dominicanum. Do DSFT zaproszony został z wykładem nt. "Filozoficzne i teologiczne aspekty teorii biologicznej ewolucji".

dr Grzegorz Chrzanowski OP

(ur. w 1965 r.)

Dominikanin; do zakonu wstąpił w 1985 r.. Na początku pracował w Jarosławiu, następnie w Krakowie, kontynuując studia z filozofii. W latach 1997-2000 był asystentem w Katedrze Filozofii Religii PAT. Pełnił funkcję redaktora naczelnego dominikańskiego wydawnictwa W DRODZE. W roku 2004 obronił doktorat z filozofii religii pisząc rozprawę na temat: Filozofia pluralizmu religijnego. Prezentacja i krytyka stanowiska Johna Hicka. Następnie, mianowany został rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów, a w roku 2006 - regensem polskiej Prowincji (dwie kadencje). Opublikował m.in. Polacy o religii. Od myślenie religijnego do filozofii (2005), Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii (2008, wraz z J. Barcik). Publikował w Znaku, Tygodniku Powszechnym, W Drodze, Charakterach, Przeglądzie Religioznawczym. Wykłada na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i Kolegium OO. Dominikanów. W DSFT prowadzi zajęcia nt. "Bóg filozofów" oraz "Przyczyny zła".

dr Dominik Jurczak OP

(ur. w 1980 r.)

Dominikanin; przed wstąpieniem do zakonu uzyskał ukończył studia inżynierskie na Politechnice Poznańskiej. Po ukończeniu studiów teologicznych i przyjęciu święceń kapłańskich rozpoczął studia z liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie, gdzie w maju 2017 roku obronił doktorat; rozprawa dotyczyła pierwotnej liturgii dominikańskiej: proklamacji Ewangelii i formowania się oficjum braci kaznodziejów. Podczas pobytu w Rzymie był kantorem i liturgistą klasztoru św. Sabiny. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, a obecnie także asystentem w "Anselmianum" oraz - prezesem Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, wykłada także w Kolegium OO. Dominikanów. W DSFT prowadzi wykład o "Eucharystii".