Autorzy publikacji

Gilles Emery OP

(ur. w 1962 r.)

Jeden z najwybitniejszych znawców teologii św. Tomasza z Akwinu. Od 1997 roku profesor na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim. Członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej przy Stolicy Apostolskiej. Największe zasługi położył dla głębszego zrozumienia średniowiecznej refleksji nad tajemnicą Trójcy Świętej, choć dał się również poznać jako wnikliwy komentator problemów teologii współczesnej. Autor licznych artykułów i tłumaczonych na wiele języków książek, wśród których warto wymienić monumentalne dzieło: "La Trinité créatrice: Trinité et création dans les commentaires aux Sentences de Thomas d'Aquin et de ses précurseurs Albert le Grand et Bonaventure".

Denys Turner

(ur. w 1942 r.)

Brytyjski filozof i teolog. Emerytowany profesor Uniwersytetu Yale, wykładał także m.in. na uniwersytetach w Cambridge, Birmingham i Bristolu. Specjalizuje się w teologii średniowiecznej (zwłaszcza w tradycji „teologii mistycznej”), filozofii religii, teorii społecznej i politycznej oraz filozofii moralnej. Autor takich książek jak: Marxism and Christianity(1983), Eros and Allegory (1995), The Darkness of God (1995) oraz Faith, Reason and the Existence of God (2004).

Yves Congar OP

(ur. w 1904 r.)

Był jednym z pionierów ekumenizmu, z wielkim zaangażowaniem wskazywał na potrzebę reformy w Kościele. W 1954 roku nałożono na niego zakaz publikowania, prowadzenia wykładów, a nawet spotkań duszpasterskich. Został poniekąd skazany na wygnanie. Dopiero w czasie trwania soboru jego sytuacja uległa radykalnej zmianie. Stał się jednym z najbardziej cenionych teologów. W 1994 roku Jan Paweł II mianował go kardynałem.

Robert Sokołowski

(ur. w 1934 r.)

Jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów katolickich, profesor na The Catholic University of America w Waszyngtonie. Wybitny znawca chrześcijańskiej tradycji oraz uznany autorytet w dziedzinie fenomenologii. Twórca oryginalnej koncepcji teologii odsłonięcia.

Max Seckler

(ur. w 1927 r.)

Wieloletni profesor uniwersytetu w Tybindze, emerytowany członek watykańskiej Papieskiej Akademii Teologicznej. Wybitny znawca teologii fundamentalnej, niestety wciąż praktycznie nieznany polskim czytelnikom. Jako naukowiec blisko współpracował z Josephem Ratzingerem, z którym łączy go też osobista przyjaźń. Jest m. in. współautorem podręcznika Handbuch der Fundamentaltheologie.

Matthew Levering

(ur. w 1971 r.)

Jeden z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych współczesnych teologów amerykańskich. Obecnie wykładowca w Mundelein Seminary (Illinois), pracował także na uniwersytetach: Dayton, Ave Maria i Notre Dame. Specjalizuje się w teologii dogmatycznej, moralnej i biblijnej, jest też znakomitym znawcą myśli św. Tomasza z Akwinu. Założyciel i redaktor angielskiej edycji czasopisma "Nova et Vetera", jak również członek redakcji "International Journal of Systematic Theology". Autor licznych książek, w tym m. in. "Christ's Fulfillment of Torah and Temple. Salvation According to Thomas Aquinas" oraz "Sacrifice and Community. Jewish Offering and Christian Eucharist". Współredaktor "The Oxford Handbook of Sacramental Theology" i "The Oxford Handbook of the Trinity".

Marie-Joseph Le Guillou OP 

(1920 - 1990)

Francuski teolog, wykładowca Le Saulchoir, profesor Instytutu Katolickiego w Paryżu, był pracownikiem centrum studiów ekumenicznych Istina oraz założycielem Wyższego Instytutu Studiów Ekumenicznych. Brał udział w Soborze Watykańskim II jako ekspert. W Polsce jak dotąd ukazały się dwie jego książki: Od zgorszenia złem do spotkania Boga (Poznań 1999) oraz Sens naszego życia: Męka i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (Kraków 2007).

Brian J. Shanley OP

(ur. w 1958 r.)

Amerykański filozof i teolog. Rektor Providence College, wykładał także na Emory University oraz Catholic University of America. Członek redakcji kwartalnika „The Thomist”. Oprócz myśli tomistycznej, specjalizuje się w filozofii religii, metafizyce, filozofii średniowiecznej i etyce.

Marian Grabowski

Prof. dr hab., kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest profesorem nauk humanistycznych, choć habilitację uzyskał z zakresu fizyki teoretycznej. Zajmuje się m.in. aksjologią i etyką nauki oraz antropologią filozoficzną.

Ireneusz Ziemiński

Prof. dr hab., absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Autor ponad dwustu publikacji (w tym czterech książek) z zakresu filozofii śmierci, filozofii religii oraz filozofii człowieka. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium krajowego dla młodych pracowników naukowych oraz stypendium zagranicznego, dzięki któremu odbył półroczny staż w Uniwersytecie w Oksfordzie pod kierunkiem prof. R. Swinburne'a). Za książkę Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej (1999) otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Ostatnio wydał Metafizykę śmierci (2010) oraz Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej (2013).

Dariusz Łukasiewicz

Dr hab., prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor ponad 60 prac naukowych, w tym 8 książek autorskich lub pod redakcją. Obecne zainteresowania to: brentanizm, fenomenologia, filozofia religii.

Piotr Gutowski

Prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, członek Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSW. Zajmuje się głównie dziejami współczesnej filozofii anglojęzycznej, zwłaszcza amerykańskiej. Autor książek: Filozofia procesu i jej metafilozofia. Studium metafizyki Ch. Hartshorne’a (1995), Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya (2002), Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa (2011).

Jacek Wojtysiak

Kierownik Katedry Teorii Poznania Wydziału Filozofii KUL. Zajmuje się przede wszystkim ontologią i metafizyką, filozofią Boga i religii, semiotyką i filozofią języka, metafilozofią i dydaktyką filozofii. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym pięciu książek: "Filozofia. Pochwała ciekawości", "O słowie BYĆ. Z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania", "Filozofia i życie", "Dlaczego istnieje raczej coś niż nic. Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej", "Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu". Prowadzi wykłady ze wstępu do filozofii.

Stanisław Judycki

Prof. zw. dr hab., w latach 1978 - 2002 pracownik, a pomiędzy rokiem 2002 a 2010 kierownik Katedry Teorii Poznania Wydziału Filozofii katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2010 roku kierownik Zakładu Metafizyki I Filozofii Religii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni wykładowca epistemologii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów.

Obszary zainteresowań: epistemologia, teologia filozoficzna, filozofia współczesna. Jest autorem tłumaczeń tekstów filozoficznych, licznych publikacji naukowych, w tym książek: Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla (1990), Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu (1995), Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego (2004), Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej (2010), Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego "Bóg i inne osoby" (2013).

Antoni Libera

(ur. w 1949 r.)

Pisarz, tłumacz, reżyser teatralny. Przełożył m. in. wszystkie dramaty Samuela Becketta, które również wystawiał, w kraju i za granicą, oraz tragedie Sofoklesa i Szekspira, a także poezje Hölderlina i Kawafisa. Autor powieściMadame (1998), przełożonej na dwadzieścia języków – laureatki konkursu wydawnictwa Znak i finalistki międzynarodowej IMPAC Dublin Literary Award 2002. W 2009 wydał opowieść autobiograficzną Godot i jego cień o swojej fascynacji twórczością i osobą Becketta, a w 2013 nakładem Wydawnictwa Więź – tryptyk nowelistyczny Niech się panu darzy.

Janusz Pyda OP

(ur. w 1980)

Dominikanin, absolwent filozofii UJ i teologii PAT. Duszpasterz krakowskiej "Beczki". Publikował m.in. w „Teologii Politycznej", „Znaku" i „W drodze", wydał "Listy starego anioła do młodego", "Listy Kasjela" oraz "Zbiór pism ulotnych". Prowadzi wykłady ze wstępu do teologii, wstępu do metafizyki i filozofii Boga.

Współtłumacz i redaktor Kwestii dyskutowanych o mocy Boga św. Tomasza z Akwinu; pod jego redakcją ukazał się również tom Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego "Bóg i inne osoby".

Wydał Listy starego anioła do młodego, Dzień z życia diabła. Podręcznik kuszeniaListy Kasjela oraz, wraz z Antonim Liberą, zbiór rozmów interpretujących twórczość Samuela Becketta w kontekście teologii katolickiej - Jesteście na Ziemi, na to rady nie ma! Dialogi o teatrze Samuela Becketta.