Książeczka o człowieku wierzącym

Kategoria:

Opis

Książeczka o człowieku wierzącym zrodziła się z przekonania, że wbrew rozpowszechnionemu poglądów tajemnica świata nie jest przede wszystkim problemem kosmologicznym, nie dotyczy więc powstania, początków i rozwoju fizycznego wszechświata, lecz odnosi się do dobra i zła. Jest ona próbą możliwie wszechstronnej analizy motywów, przesłanek lub relacji, które leżą u podstaw wiary religijnej. W punkcie wyjścia nie przyjmuję żadnych założeń co do natury i istnienia Boga, lecz staram się ukazać, jak dostrzeżenie tajemnicy, którą jest świat, motywuje ludzi do przyjęcia postawy wiary. Jedną z zasadniczych myśli, wokół których obraca się dyskurs zawarty w Książeczce, jest to, że wiara nie tylko stanowi kwestię woli i rozumu, lecz przede wszystkim serca.

Stanisław Judycki

Stanisław Judycki - prof. zw. dr hab., w latach 1978 - 2002 pracownik, a pomiędzy rokiem 2002 a 2010 kierownik Katedry Teorii Poznania Wydziału Filozofii katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2010 roku kierownik Zakładu Metafizyki I Filozofii Religii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni wykładowca epistemologii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów.

Obszary zainteresowań: epistemologia, teologia filozoficzna, filozofia współczesna. Jest autorem tłumaczeń tekstów filozoficznych, licznych publikacji naukowych, w tym książek: Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla (1990), Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu (1995), Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego (2004), Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej (2010), Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego "Bóg i inne osoby" (2013).