Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej

Opis

"Bóg i inne osoby" jest próbą filozoficznego rozważenia i ugruntowania niektórych podstawowych przekonań z zakresu religii i teologii chrześcijańskiej. Filozoficzność tej książki polega na tym, że autor stara się sformułować racje na rzecz istnienia Boga, na rzecz konieczności Wcielenia, jak również racje uzasadniające przekonanie o boskości Jezusa z Nazaretu, a racje te nie odwołują się do Objawienia chrześcijańskiego jako do tzw. kontekstu uzasadniania, lecz wyłącznie jako do kontekstu odkrycia.

Autor podejmuje zagadnienia filozoficzne dotyczące natury świadomości i natury duszy, żywego ciała ludzkiego, istoty komunikacji między osobami, życia wiecznego, wszechmocy, troistości Boga oraz dziejow osób ludzkich. Na zakończenie prof. Judycki pokazuje, na czym może polegać rozwiązanie problemu cierpienia i zła. Choć każde z tych zagadnień jest dzisiaj przedmiotem osobnych, analitycznie wnikliwych dociekań i dyskusji, to jednak niniejsza książka prezentuje niezwykle cenną syntezę tych problemów.

Stanisław Judycki - prof. zw. dr hab., w latach 1978 - 2002 pracownik, a pomiędzy rokiem 2002 a 2010 kierownik Katedry Teorii Poznania Wydziału Filozofii katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2010 roku kierownik Zakładu Metafizyki I Filozofii Religii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni wykładowca epistemologii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów.

Obszary zainteresowań: epistemologia, teologia filozoficzna, filozofia współczesna. Jest autorem tłumaczeń tekstów filozoficznych, licznych publikacji naukowych, w tym książek: Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla (1990), Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu (1995), Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego (2004), Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej (2010), Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego "Bóg i inne osoby" (2013).